Oferta

Kancelaria radcy prawnego Rybnik – zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, osób fizycznych i prawnych będących przedsiębiorcami oraz innych podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym stowarzyszeń i fundacji. Firmom i instytucjom Kancelaria oferuje usługi prawnicze w ramach umowy stałej obsługi prawnej lub w ramach pojedynczych zleceń.

Klientom indywidualnym (osobom fizycznym) oferujemy szeroko zakrojone doradztwo prawne. Sporządzamy również pisma procesowe, umowy i opinie prawne. Zapewniamy reprezentowanie przed sądem oraz organami administracji publicznej.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje stałą obsługę prawną oraz konsultacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych oraz windykacji należności.

Obsługa prawna firm, w zależności od potrzeb przedsiębiorców, może przybrać formę:

 • reprezentowania przedsiębiorcy przed wszystkimi sądami oraz organami administracyjnymi,
 • reprezentowania przedsiębiorcy w pozasądowych postępowaniach, których celem jest ugodowe rozwiązanie sporu,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich sporządzanych dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy,
 • udzielania przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad i konsultacji prawnych,
 • pomocy w dochodzeniu należności od dłużników (w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych).

Kontakt z radcą prawnym ma postać zależną od Państwa oczekiwań i rodzaju sprawy. Możliwe jest osobiste spotkanie w siedzibie kancelarii w Rybniku, jak również kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Usługi prawne

Obszar praktyki kancelarii obejmuje następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • odszkodowania,
 • windykacja należności.

Wynagrodzenie radcy prawnego zawsze ustalane jest indywidualnie, podczas rozmów z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania. Wynagrodzenie może być godzinowe lub ryczałtowe. Godzinowe znajdzie zastosowanie w przypadku udzielania porad prawnych lub sporządzania pism procesowych oraz opinii prawnych. Ryczałtowe jest zaś najkorzystniejszym wariantem w przypadku prowadzenia stałej obsługi prawnej firm i podmiotów gospodarczych.

W przypadku przedsiębiorców ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa w ramach uzgodnionego z Klientem miesięcznego limitu godzin lub zakresu powierzonych spraw. Ryczałt obejmuje zarówno stosunki zewnętrzne, takie jak kontakty z kontrahentami, negocjowanie umów, reprezentowanie przed sądami i organami, jak i wewnętrzne, w tym bieżące konsultacje i opinie prawne.

Prawo cywilne

 Kancelaria świadczy pomoc prawną, która obejmuje cały obszar prawa cywilnego, w tym:

 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe itp.),
 • prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, użytkowanie, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu itp.),
 • prawo osobowe (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie),
 • prawo zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, roszczenia wynikające z rękojmi i gwarancji oraz z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umów, roszczenia z czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia itp.),
 • prawo konsumenckie i turystyczne (reklamacje, ochrona konsumenta, wytaczanie powództw itp.),
 • prawo wekslowe.

Udzielamy konsultacji prawnych w wyżej wymienionym zakresie, a także reprezentujemy Klientów w sprawach przed sądem i w postępowaniach przedsądowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W tym zakresie Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących zagadnień takich jak m.in.:

 • rozwód,
 • separacja,
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego,
 • alimenty (uzyskanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • opieka i kuratela,
 • władza rodzicielska i ustalenie kontaktów z dziećmi (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka),
 • przysposobienie,
 • inne sprawy małżeńskie (zezwolenie na zawarcie małżeństwa, zwolnienie od obowiązku przedłożenia dokumentu przedślubnego itp.),
 • inne sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (uznanie i zaprzeczenie ojcostwa itp.).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria swoją ofertę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kieruje zarówno do pracodawców, jak i pracowników. W ramach usług prawnych z tej dziedziny oferujemy:

 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej itp.,
 • pomoc w tworzeniu dokumentacji wymaganej od pracodawców przez przepisy prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, układy zbiorowe pracy),
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy (reprezentowanie przed sądem),
 • prowadzenie spraw sądowych o ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, wydanie świadectwa pracy, stosowanie kar porządkowych, roszczenia za wypadki przy pracy, w tym renta wyrównawcza, dochodzenie należności ze stosunku pracy wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • dochodzenie roszczeń emerytalnych i rentowych (w tym odwołania od decyzji ZUS i KRUS).

Prawo spółek handlowych

Kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • przygotowywanie umów oraz statutów spółek handlowych, a także reprezentację w toku postępowań o rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie zmian w umowach i statutach spółek handlowych oraz reprezentację w toku postępowań o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentację w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółki,
 • reprezentowanie przed sądem w postępowaniach z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. W jej ramach Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane ze wszystkimi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy również usługę stałej obsługi prawnej. W jej ramach możliwe jest korzystanie z usług i konsultacji prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

W zakres usług oferowanych przez Kancelarię w ramach prawa gospodarczego wchodzi:

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, wyroków, wyroków zaocznych,
 • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także reprezentacja Klientów na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przed sądem i organami administracji publicznej przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych (m.in. umowy sprzedaży, zlecenia, agencyjnej, przewozu, składu),
 • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych i naprawczych.

Prawo administracyjne

 W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria prowadzi następujące czynności:

 • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.

Odszkodowania

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu w następstwie wyrządzonej mu szkody. Do jego wypłaty zobowiązana jest osoba, która ową szkodę wyrządziła lub podmiot, który z mocy prawa lub odrębnych umów ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, co oznacza, że jego zadaniem jest przywrócenie stanu majątku sprzed zdarzenia, które spowodowało szkodę. Wysokość odszkodowania powinna uwzględniać zarówno rzeczywistą szkodę, jak i tzw. utracone korzyści i być do nich adekwatna. Kancelaria pomaga swoim Klientom w uzyskaniu należnej kompensacji za poniesione szkody.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • pozyskania odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC,
 • pozyskania odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta,
 • wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń w szpitalach,
 • pozyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • pokrycia kosztów leczenia (leków, przyrządów rehabilitacyjnych, pobytu w szpitalu),
 • pozyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • uzyskania renty wyrównawczej.

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności dla Klientów od ich dłużników. Uczestniczymy we wszystkich etapach dochodzenia należności i umożliwiamy odzyskanie należności, działając zgodnie z prawem.

Działania windykacyjne na etapie przesądowym obejmują:

 • sprawdzenie i weryfikację danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp.,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzyskanie pisemnego uznania długu przez dłużnika.

Kancelaria stale nadzoruje prowadzone postępowania egzekucyjne.

Na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego działania kancelarii mają formę:

 • zawezwania do próby ugodowej,
 • wytoczenia powództwa o zapłatę,
 • uzyskania wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
 • uzyskania klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty,
 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenia pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • sporządzenia wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
 • sporządzenia wniosku do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Prawo konsumenckie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego i turystycznego. Oferujemy porady prawne w zakresie praw konsumentów i ich przestrzegania, a w szczególności dotyczące:

 • roszczeń z tytułu reklamacji, gwarancji, rękojmi,
 • zagadnień dotyczących ochrony konsumenta,
 • wytaczania powództw w imieniu konsumenta, np. przeciwko deweloperom, dostawcom usług turystycznych czy usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomości i księgi wieczyste

Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach związanych z nieruchomościami i księgami wieczystymi. Czynności podejmowane przez nas to przede wszystkim:

 • kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentowanie przed sądem w postępowaniach dotyczących nieruchomości, np. o zasiedzenie, o rozgraniczenie, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania, o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, zniesienia współwłasności itp.,
 • sporządzanie umów dotyczących nieruchomości np. umowy najmu, dzierżawy itp.,
 • doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem lokalu mieszkalnego i użytkowego, spraw o wstąpienie w stosunek najmu, spraw o podwyższenie opłat i czynszu,
 • inne czynności związane z zagadnieniami z zakresu nieruchomości.

Kancelaria zajmuje się również obsługa prawną dotyczącą postępowań w zakresie ksiąg wieczystych.

Pomoc prawna dotyczy:

 • prowadzenia postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym,
 • założenia księgi wieczystej,
 • uaktualnienie danych zawartych w księdze wieczystej,
 • wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Pomagamy również przy wypełnianiu i składaniu w sądzie formularzy dotyczących postępowania wieczysto-księgowego, takich jak:

 • wniosek o założenie księgi wieczystej,
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej,
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej,
 • wniosek o wgląd do księgi wieczystej/wydanie wydruku księgi wieczystej.